RSS

Tag Archives: เขตข้อมูล 008

การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (รายงานการประชุม)

วันที่ : 29 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-12.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ ฐิติมา ธรรมบำรุง Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , ,