RSS

ห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

12 May

วันที่ : 10 – 12 พ.ค. 2554
เวลา : –
สถานที่ : ห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
ผู้ฝึกงาน : คุณวลัยภรณ์ ช่างคิด และ คุณโสภิดา พนานุสรณ์

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีเป้าหมายรองรับเด็กและเยาวชน 3 ประเภท ได้แก่

  • เด็กและเยาวชนทั่วไปที่สนใจค้นคว้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เด็กและเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2554 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้ขอความร่วมมือนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดเตรียมห้องสมุดและทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เนื่องจากห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังมีทรัพยากรสารสนเทศจำนวนไม่มากนัก จึงใช้วิธียืมทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ไปจัดให้บริการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยของเด็กที่มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

–  คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้บริการและรวบรวมรายชื่อหนังสือ เสนอต่อบรรณารักษ์ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และเจ้าหน้าที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
–  รวบรวมหนังสือที่ผ่านการคัดสรรแล้วและทำการยืมออกจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

–  จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่ง และนำหนังสือจัดให้บริการที่ห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

–  เปิดให้บริการห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
–  ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น.
–  คัดแยกและจัดเก็บหนังสือของห้องสมุดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขึ้นชั้นหลังจากปิดให้บริการห้องสมุด
–  คัดแยกและจัดเก็บหนังสือของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เพื่อทำการส่งคืนต่อไป

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: