RSS

ตรวจสอบและแก้ไขทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ และดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูล ThaiLIS และอื่นๆ

08 Apr

วันที่ : 1 – 8  เม.ย. 2554
เวลา : 8.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง, ศตพล ยศกรกุล

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการจัดการวิทยานิพนธ์ที่ สวทช. ให้ทุนสนับสนุน โดยอาศัยแนวคิด “ห้องสมุดไร้ชั้นหนังสือ”  ด้วยการค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ของวิทยานิพนธ์ที่มีตัวเล่มให้บริการในฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นจะดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงการประหยัดพื้นที่จัดเก็บและบุคลาการในการบริหารจัดการ

ลักษณะงานที่ฝึก
1. ตรวจสอบและแก้ไขทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่มีให้บริการในฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับตัวเล่มและข้อมูลในฐานข้อมูลห้องสมุด
2. ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ที่มีตัวเล่มให้บริการในฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฐานข้อมูล ThaiLIS

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การตรวจสอบและแก้ไขทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่มีให้บริการในฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับตัวเล่มและข้อมูลในฐานข้อมูลห้องสมุด

ภาพ : ไฟล์ทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์

ทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วยคอลัมน์ วัน/เดือน/ปีที่รับ ประเภท รหัส เลขทะเบียน ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ วัน/เดือน/ปีที่ขึ้นชั้น ซื้อ/ฟรี หมายเหตุ วัสดุที่ติดมา KPI (เวลาเริ่มกระบวนการ) และ KPI (เวลาที่เสร็จสิ้นกระบวนการ)

ทั้งนี้ปัญหาที่พบ คือ การให้เลขทะเบียนซ้ำ เลขทะเบียนสลับ ข้อมูลในฐานข้อมูลห้องสมุดไม่ตรงกับตัวเล่ม ข้อมูล การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศผิดหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น จึงต้องทำการตรวจสอบและแก้ไข โดยนำตัวเล่มจริงตรวจสอบซ้ำกับรายการในไฟล์ลงทะเบียนและฐานข้อมูล

2. การดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ที่มีตัวเล่มให้บริการในฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการนำตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่ได้ตรวจสอบแล้วไปค้นหาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของ ThaiLIS ซึ่งสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของ ThailLis ได้ 2 ช่องทางคือ

1. ใช้งานผ่าน VPN

VPN (Virtual Private Network) เป็นเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานเครือข่ายขององค์กรจากระยะไกลผ่านเครือข่าย Internet ทั้งนี้นักศึกษาฝึกงานได้ใช้เครือข่าย VPN ของมหาวิทยาลัยที่สังกัด คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลของ ThaiLIS (เนื่องจากว่าหากจะเข้าใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS จำเป็นต้องอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่บอกรับฐานข้อมูลเท่านั้น)

การใช้งาน VPN ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 เข้าไปที่ http://library.cmu.ac.th/cmul/ > “CMUL Previous Homepage” > คลิกที่ “ITSC เปิดให้บริการระบบเครือข่าย งานวิจัย(VPN)”

2 จากนั้นเลือกยอมรับเงื่อนไข

3 กรอก UserName และ Password ซึ่งเป็น Account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   – โดยบุคคลากรให้ใช้ username@chiangmai.ac.th
   – นักศึกษาปริญญาตรีใช้ u[รหัสนักศึกษา]@cm.edu  
   – นักศึกษาปริญญาโทใช้ g[รหัสนักศึกษา]@cm.edu
   – นักศึกษารหัส 53 ขึ้นไปใช้ 530xxxxxx@cmu.ac.th (ไม่มี u หรือ g นำหน้า)

4 กดปุ่ม “Log In” เป็นอันจบขั้นตอนการใช้ VPN ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานระบบอื่นๆได้จาก Link ทั้งหมดในหน้านี้


2. สมัครเป็นสมาชิกของ ThaiLis

การสมัครสมาชิก ThaiLis

1. เข้าเว็บไซต์ของ ThaiLis(http://tdc.thailis.or.th/tdc//index.php) แล้วเลือก “สมัครสมาชิก”

2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

  • หมายเลยบัตรประจำตัวประชาชน
  • ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย
  • ปีที่เกิด
  • จังหวัดที่เกิด
  • ระดับการศึกษา
  • อาชีพ
  • สาขาวิชา/หัวข้อที่สนใจ
  • e-mail (ใส่สองครั้ง)

เลือกคำตอบคำถามแล้วกดบันทึก หลังจากกรอกข้อมูล สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการสมัคร พร้อมทั้งให้ผู้สมัครตอบยืนยัน หรือยกเลิกการสมัครผ่านทางอีเมล (e-mail) ของผู้สมัคร เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งชื่อและรหัสผู้ใช้ ผ่านทางอีเมล (e-mail) ผู้สมัครการดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จาก ThaiLIS

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

1. เข้าเว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ แล้วเลือก “Basic Search”  จากนั้นใส่คำค้นและเลือกทางเลือกการค้นที่ตรงกับคำค้นที่ระบุ แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

– กรณีคำค้นที่ค้นหาตรงกับรายการที่มีในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงรายการที่ค้นพบ พร้อมแสดงข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ ชนิดเอกสาร และมหาวิทยาลัย/สถาบัน จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการ

– การค้นแบบ Advance Search สามารถใส่คำค้นได้หลายคำโดยการเพิ่มคำค้น (ปุ่ม “+”) แล้วเลือกความสัมพันธ์ของคำแบบ Boolean โดยแต่ละคำค้นสามารถเลือกเขตข้อมูลในการค้น สถาบัน เวลา ภาษาที่ต้องการค้น และการเรียงลำดับผลค้นได้ด้วย

– กรณีที่ไม่พบ จะปรากฏข้อความว่า “ไม่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา” ซึ่งการค้นข้อมูลไม่พบ อาจเกิดจากการเลือกใช้วิธีค้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครอบคลุม ทั้งนี้สามารถกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนคำค้นหรือ เปลี่ยนการค้นระหว่าง Basic Search และ Advance Search เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการค้นให้ตรงต่อความต้องการมากขึ้น

2.  เมื่อพบรายการที่ต้องการแล้วคลิกเลือกชื่อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการดาวน์โหลดแล้วจะปรากฏรายละเอียดของวิทยานิพนธ์เล่มนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อรองของวิทยานิพนธ์  ชื่อผู้แต่ง สถาบันที่สังกัด หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขหมู่ บทคัดย่อ สำนักพิมพ์หรือผู้รับผิดชอบการพิมพ์ ผู้สนับสนุน วันที่สร้าง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด ประเภทของรายงาน รูปแบบของรายงาน ภาษาและลิขสิทธิ์ และที่ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทั้งหมด

3 เมื่อคลิกที่ชื่อไฟล์จะปรากฏหน้าจอดาวน์โหลดซึ่งจะมีรายละเอียดเงื่อนไขการดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏอยู่ ผู้ใช้ควรอ่านให้ละเอียดแล้วคลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วคลิกเลือกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ “ThaiLIS” หรือ “Local” (จากห้องสมุดต้นสังกัด) เพื่อดาวน์โหลด

4 ในการในการจัดเก็บโฟลเดอร์ไฟล์ที่ดาวน์โหลด ได้กำหนดการตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยมีรูปแบบดังนี้
Thesis – [เลขทะเบียนวิทยานิพนธ์หกหลัก] – [ชื่อและนามสกุลผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ] ตัวอย่างเช่น “Thesis-000004-Arunee-Hematulin”หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ทำสัญลักษณ์ที่ตัวเล่มวิทยานิพนธ์เล่มนั้นๆด้วยปากกาสีแดงที่สันด้านล่างเพื่อแสดงว่าวิทยานิพนธ์เล่มนั้นมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อความสะดวกในการคัดแยกหากต้องการนำออกจากชั้นเพื่อจำหน่ายออกต่อไปภายหลัง

ปริมาณ/จำนวนงานที่ฝึก
สุรินทรา หล้าสกูล – ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1,208 เล่ม
ณฐกร เปล่งศรี – ดาวโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS 88 เล่ม
บุญฤทธิ์ แสงแก้ว – ดาวโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS 87 เล่ม

รวมทั้งหมดนักศึกษาฝึกงานได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนวิทยานิพนธ์จำนวน 1,208 เล่ม และดาวโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS จำนวน 175 เล่ม

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– ตัวเล่มวิทยานิพนธ์สำหรับตรวจสอบกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
– ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ที่  http://library.stks.or.th:8001
– ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: