RSS

สื่อดิจิทัลเพื่อการบริการห้องสมุด

05 Apr

วันที่ : 5  เม.ย. 2554
เวลา : 14.30 – 17.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ในปัจจุบันมีสื่อดิจิทัลมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายมาก บรรณารักษ์ยุคใหม่จำเป็นต้องติดตามให้ทันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เนื่องจากในปัจจุบันเราพบสื่อดิจิทัลในงานห้องสมุดมากขึ้น ทั้งที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานเองหรือซื้อเข้ามาใช้งาน

ปัจจุบันซอร์ฟแวร์สำหรับผลิตสื่อและจัดการสื่อดิจิทัลมีให้เลือกใช้งานอย่างมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ซอร์ฟแวร์เหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีซอร์ฟแวร์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า OSS หรือ Open Source Software ที่สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีความสามารถเทียบเคียงกับ Commercial Software และสามารถนำมาพัฒนาต่อให้ใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้อาจารย์บุญเลิศจึงได้มอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานหา OSS มาใช้งานทดแทน Commercial Software  ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และให้ใช้โปรแกรม OSS ในการจัดทำเว็บไซต์แนะนำตัว นอกจากนี้อาจารย์บุญเลิศยังได้พูดถึงมาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการของห้องสมุดอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การติดตั้ง Zotero ใน Firefox

ภาพ : zotero

ปัจจุบันการทำรายการบรรณานุกรมเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตหรือฐานข้อมูลออนไลน์มีโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยจัดทำมากมาย ยกตัวอย่างเช่น EndNote หรือ RefWorks ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเสริมที่ช่วยจัดทำรายการบรรณานุกรมได้อย่าง Zotero ที่ติดตั้งได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของ Firefox ซึ่งช่วยจัดทำรายการทางบรรณานุกรมออนไลน์ได้ฟรี โดย Zotero รองรับมาตรฐาน Z39.88 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม ที่สามารถดึงข้อมูลทางบรรณานุกรมจากเว็บ OPAC ที่รองรับมาตรฐานนี้เช่นกันได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ zotero : http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=zotero:start

2. การเลือกใช้สีที่เหมาะสมในการนำเสนอรูปแบบต่างๆ โดยการกำหนดรหัสสีให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ควรกำหนดรหัสสีทั้งสามแบบ คือ CMYK, RGB, Web เพื่อให้งานที่นำเสนอที่ออกมาได้มาตรฐานเดียวกัน

  • CMYK เป็นแม่สีสำหรับสิ่งพิมพ์
  • RGB เป็นสีที่ใช้ในการแสดงผลที่จอภาพ
  • Web เป็นรหัสสีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วยค่าตัวเลขฐาน 16 จำนวน 6 อักขระ

ภาพ : รหัสสี

3. การตั้งชื่อ URL ที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย

  • WordPress ตั้งค่าที่ Permalink
  • Joomla ตั้งค่าที่ Alias
  • Drupal ตั้งค่าที่ Clean url

4. Meta Tags
การใส่ Meta Tags สำหรับการนำเสนอบนเว็บไซต์ จะใส่ไว้ในส่วนของ Head ซึ่ง Meta Tag แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  • Meta Tags เพื่ออธิบายรายละเอียดในการจัดทำเว็บไซต์

<head><title>Meta Tags-Metadata Elements</title>
<meta name=”description” content=“meta tags.”><meta name=”keywords” content=”meta data, metadata, meta tag, meta-tag, search-engine”><meta name=”author” content=”Keith Brooke”>
</head>

  • Dublin Core Metadata เป็นมาตรฐานของเมทาดาตาที่อธิบายเนื้อหาของสื่อดิจิทัล

<meta name=”DC.title” content=“รายละเอียด” />
<meta name=”DC.creator” content=“รายละเอียด” />
<meta name=”DC.description” content=“รายละเอียด” />
<meta name=”DC.keywords” content=“รายละเอียด” />
<meta name=”DC.description” content=“รายละเอียด” />

5. Thai Encoding ควรใช้ UTF-8 เพื่อให้เครื่องสามารถอ่านภาษาได้อย่างถูกต้อง

6. โปรแกรม Server จำลอง ที่นิยมใช้กันมาก คือ AppServ กับ Server2go

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– Slide ประกอบการบรรยายเรื่อง “สื่อดิจิทัลเพื่อการบริการของห้องสมุด”

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: