RSS

การเตรียมตัวเล่ม

31 Mar

วันที่ : 31 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00 – 12.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : วลัยภรณ์ ช่างคิด

หลังจากที่ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ผ่านการวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว ให้นำหนังสือมาดำเนินการจัดเตรียมตัวเล่มเพื่อให้พร้อมในการนำขึ้นให้บริการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. การประทับตราหนังสือ
2. การเขียนเลขหมู่หนังสือ
3. การติดแลคซีนสีแยกตาม Collection  สิ่งพิมพ์สวทช. แยกสีตามศูนย์แห่งชาติ
4. การติดป้ายเลขหมู่ของหนังสือ

การประทับตราหนังสือ
การประทับตราหนังสือเพื่อการแสดงความเป็นเจ้าของว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นของห้องสมุดใด โดยใช้ตราประทับของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประทับที่หน้าปกใน โดยให้พิจารณาว่า การประทับตรานั้นไม่ประทับทับชื่อหนังสือหรือสาระสำคัญของหนังสือ หากบริเวณหน้าปกในไม่มีพื้นที่หรือพิจารณาแล้วไม่สามารถประทับตราหนังสือได้ให้พิจารณาประทับที่หน้าก่อนหน้าปกในหรือในหน้าถัดไป


การเขียนเลขหมู่หนังสือ
การเขียนเลขหมู่หนังสือ เพื่อเป็นการระบุว่าหนังสือเล่มนั้นเลขหมู่ใด อาจพิจารณาเขียนไว้ที่ใดที่หนึ่งของหน้าปกใน หรือใกล้ๆกับตราประทับหนังสือก็ได้ หรือพิจารณาพื้นที่อื่นๆที่ไม่บดบังสาระสำคัญของหนังสือ โดยมากนิยมเขียนไว้กลางด้านหลังของหน้าปกใน หรืออาจกำหนดหน้าลับเฉพาะไว้อีกก็ได้

การติดแลคซีนสีแยกตามประเภททรัพยากร
การติดแลคซีนสีแยกหมวดของหนังสือ เพื่อความสะดวกในการนำหนังสือขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ โดยใช้แลคซีนตามสีที่กำหนดโดยมีขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ติดจากขอบล่างของหนังสือให้มีขนาดความยาวของแลคซีนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากัน หรือวัดจากรอยพับของหนังสือแต่ละเล่ม

สำหรับห้องสมุดกลาง สวทช. มีทรัพยากรที่เป็น Collection สิ่งพิมพ์ สวทช. โดยแยกตามศูนย์แห่งชาติและกำหนดให้ติดแลคซีนสีต่างๆ แยกตามศูนย์แห่งชาติดังนี้

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกลาง สก. สีน้ำเงิน

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศอ. สีแดง

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคดนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศช. สีเขียว

  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศว. สีเหลือง

  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศน. สีดำ

  • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศจ. สีเทา

การติดป้ายเลขหมู่หนังสือ
โดยพิมพ์เลขทะเบียนหนังสือในโปรแกรม OpenOffice.org Calc หรือ Microsoft Excel ลงในสติกเกอร์กระดาษ แล้วนำมาติดที่หน้าปกของหนังสือโดยให้ตัวสติกเกอร์อยู่เหนือขอบล่างของหนังสือ 2.5 เซนติเมตร หรือติดเหนือจากขอบบนของแลคซีนเพื่อเวลาขึ้นชั้นหนังสือแล้วผู้ใช้สามารถค้นหาได้ง่าย จากนั้นนำสติกเกอร์ใสติดทับอีกชั้นหนึ่ง การติดป้ายเลขหมู่หนังสือสามารถติดได้ 2 ตำแหน่งดังนี้
– ตำแหน่งที่ 1 ปกหน้า หนังสือที่มีความหนาไม่เกินความกว้างของสติกเกอร์ป้ายเลขหมู่ ให้ติดป้ายเลขหมู่บริเวณหน้าปกโดยติดเหนือจากขอบล่างของหนังสือ 2.5 เซนติเมตร หรือติดเหนือจากแลคซีนและติดให้ห่างจากขอบพับของหนังสือประมาณ 0.5 หรือ 1 เซนติเมตร เพื่อป้องกันป้ายชำรุด ซึ่งจะเกิดจากรอยพับ และติดสติกเกอร์ใสทับอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันการเลือนหายของเลขหมู่และป้องกันการชำรุดของป้าย


– ตำแหน่งที่ 2 สันหนังสือ หนังสือที่มีความหนาพอดีกับสติกเกอร์ป้ายทะเบียนหรือกว้างกว่า ให้ติดป้ายทะเบียนบริเวณสันหนังสือโดยติดเหนือจากขอบล่างของหนังสือ 2.5 เซนติเมตรหรือติดเหนือจากแลคซีน และติดทับด้วยสติกเกอร์ใสทับอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันการเลือนหายของเลขหมู่และป้องกันการชำรุดของป้าย

 

Tags: , , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: