RSS

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลห้องสมุด

29 Mar


วันที่ : 29 มี.ค. 2554
เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง

เดิมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรม Microsoft Access และประยุกต์ใช้โปรแกรม Lotus Notes เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลยืม-คืน ทั้งนี้พบปัญหา เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศจากระบบสืบค้นกับระบบยืม-คืน ดังนั้นฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้วางแผนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบห้องสมุด โดยได้ทำการศึกษาและสำรวจระบบห้องสมุดที่มีการใช้งานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ใช้งานโปรแกรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด จากผลการศึกษาฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เลือกใช้โปรแกรม Koha ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (OSS : Open Source Software) เพื่อช่วยให้การจัดการระบบบริหารห้องสมุดสามารถดำเนินงานได้ครบวงจร โดยผลการวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของการนำ Koha มาประยุกต์ใช้คือ

โมดูลหลักที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานในปัจจุบัน คือ
1. Acquisiton Module ระบบพัฒนาทรัพยากร
2. Cataloging Module ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากร
3. Circulation Module ระบบงานยืม-คืน
4. Online Public Access Catalog (OPAC) ระบบงานสืบค้นออนไลน์

ลักษณะงานที่ฝึก
ตรวจสอบและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลห้องสมุดให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เข้าสู่ระบบที่  http://library.stks.or.th:8001 ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยป้อน Cardnumber และ Password จากนั้นคลิก Submit เพื่อยืนยันเข้าสู่ระบบ

2.ระบบจะปรากฏหน้าจอหลัก

3. ก่อนดำเนินการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกครั้งจะต้องทำการตรวจสอบรายการดังกล่าวจากฐานข้อมูลก่อน ซึ่งในส่วนงานพัฒนาทรัพยากรได้ลงรายการมาแล้วในเบื้องต้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากสถานภาพของทรัพยากรดังกล่าวจะแจ้งว่า “อยู่ระหว่างลงรายการ”

4. โดยช่องทางในการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตรวจสอบมีหลายช่องทาง เช่น
– การค้นหาจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือคำที่ปรากฏในเขตข้อมูลอื่นๆ ผ่านช่องทาง Quick Search


– การค้นหาจากเลข Bibliography ที่ STKS Search

5. หากรายการที่ค้นหาตรงกับในระบบจะปรากฏหน้าจอ คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. คลิกที่ปุ่ม Edit MARC เพื่อลงรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้ครบถ้วน

..

ปุ่ม Edit MARC สำหรับลงรายการหรือแก้ไขข้อมูลทางบรรณานุกรม

– ช่วงของเขตข้อมูล 008 – 111


– ช่วงของเขตข้อมูล 245 – 490


– ช่วงของเขตข้อมูล 500 – 586


– ช่วงของเขตข้อมูล 600 – 690


– ช่วงของเขตข้อมูล 700 – 856


– ช่วงของเขตข้อมูล 900 – 998


กรณีเขตข้อมูลใดมีข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เช่น Tag 020 ISBN 6XX หัวเรื่อง 7XX รายการเพิ่มผู้มีส่วนรับผิดชอบในการสร้างสรรค์เนื้อหา ซึ่งตามหลักของ AACR2 สามารถซ้ำเขตข้อมูลดังกล่าวได้ สามารถคลิกที่เครื่องหมาย “+” ท้าย เขตข้อมูลนั้นๆ เพื่อเพิ่มข้อมูล

7. คลิก Save Bibliographic Record and go to Item เพื่อบันทึกข้อมูล


8. ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อสร้าง Item ให้กับรายการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ พร้อมระบุเลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ (location) จำนวนเล่ม จำนวนฉบับ และ Biblionumber เพื่อเชื่อมโยงกับระบบยืม – คืน โดยคลิกที่ปุ่ม Edit เพื่อปรับปรุงข้อมูล

9. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล item” เพื่อบันทึกข้อมูล

ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในฟังค์ชั่นต่างๆ

– ปุ่ม Edit MARC สำหรับลงรายการหรือแก้ไขข้อมูลทางบรรณานุกรม

– ปุ่ม Edit Items สำหรับแก้ไข Items หรือลบ items

– ปุ่ม Duplicate สำหรับคัดลอก Bibliographic Record

– ปุ่ม Delete Record สำหรับลบ Bibliographic Record

– ปุ่ม Export Marc Record สำหรับดูข้อมูล MARC

– ปุ่ม Export 2DBARCODE สำหรับนำข้อมูลไปทำ 2D Barcode
10. การแสดงผลรายการข้อมูลที่ลงรายการในฐานข้อมูลในส่วนบริการผู้ใช้สามารถเข้าถึงที่ http://www.thailibrary.org


NSTDA ONLINE LIBRARY
คือ ช่องทางการสืบค้นบรรณานุกรมทางออนไลน์ (OPAC) ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด สวทช. และห้องสมุดเครือข่าย ในลักษณะฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union catalog)

11. ป้อนคำค้นที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงผลการสืบค้น โดยหากคำค้นที่ต้องการตรงกับรายการในฐานข้อมูล ระบบจะปรากฏหน้าจอแสดงจำนวนรายการที่ค้นพบ พร้อมข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ภาพหน้าปก (ถ้ามี)

หากต้องการทราบรายละเอียด ให้คลิกที่ชื่อเรื่องรายการที่ต้องการ จะปรากฏรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ

ปริมาณ/จำนวนงานที่ฝึก

  • นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล – ลงรายการหนังสือภาษาอังกฤษจำนวน 5 รายการในฐานข้อมูลห้องสมุด
  • นายบุญฤทธิ์ แสงแก้ว – ลงรายการหนังสือภาษาอังกฤษจำนวน 5 รายการในฐานข้อมูลห้องสมุด
  • นายณฐกร เปล่งศรี – ลงรายการหนังสือภาษาอังกฤษจำนวน 5 รายการในฐานข้อมูลห้องสมุด

รวมทั้งหมดนักศึกษาฝึกงานได้ฝึกลงรายการหนังสือภาษาอังกฤษในฐานข้อมูลห้องสมุดจำนวน 15 รายการ

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: