RSS

การออกบูธและการเยี่ยมชมนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช.

25 Mar

วันที่ : 24 – 25 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-17.00
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ฝึกงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง และ ศตพล ยศกรกุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการขึ้นต่อเนื่องทุกปี สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011: NAC2011) ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Science and Technology for Emergency Preparedness)” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรมภายในงาน คือ นิทรรศการแสดงผลงานที่ สวทช. สนับสนุน และดำเนินการ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซนดังนี้

โซนที่ 1: นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
โซนที่ 2: โซนนิทรรศการ S&T for Emergency Preparedness
โซนที่ 3: นิทรรศการ Technology Transfer & NSTDA Services
โซนที่ 4: นิทรรศการ Research Highlight

ในงานนี้ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมออกบูธในโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ คือ โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

สรุปโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ที่จะถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือโบราณและหนังสือหายากในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้นำเรื่องมาปรึกษากับคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ทั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมากรมราชองครักษ์จึงได้ประสานงานสถานฑูตประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อติดต่อ Mr. Moe Myint เจ้าของหนังสือ ในการเข้าไปดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก วารสาร และหนังสือพิมพ์เก่าที่ Mr. Moe Myint เก็บรักษาไว้ที่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านเครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เอทิส (ATIZ) ในการนำเครื่องบุ๊คไดรฟ์มินิไปติดตั้งที่บ้านของ Mr. Moe Myint เพื่อสแกนหนังสือโบราณและหนังสือหายากเป็นระยะเวลา 16 เดือน จนกระทั่งงานสแกนหนังสือเสร็จสิ้น แล้วทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอีกด้วย

ทั้งนี้นักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายเพื่อแนะนำข้อมูลและตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมงานที่สนใจ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลแต่ละบูธภายในงาน พร้อมสรุปรายละเอียดเพื่อนำเสนอในเว็บไซต์ของ สวทช.ที่ “S&T เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของ สวทช.” (http://www.nstda.or.th/science-and-technology-for-emergency-preparedness) และ “คลังความรู้” (http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge)

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: