RSS

งานจัดหาวารสาร และ e-resources

23 Mar

วันที่ : 23 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-12.00  และ 13.00-17.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : พรพรรณ  บุญยะทิม

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Journals เป็นวารสารที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ โดยทาง สวทช.ได้บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบองค์กร (IP Site License) ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในเครือข่ายของ สวทช. สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมี e-Journal บางส่วนที่บอกรับในนามส่วนบุคคลเนื่องจากวารสารบางชื่อใช้กันเฉพาะภายในกลุ่มงานวิจัยอีกด้วย

ทั้งนี้นักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายให้ดาวน์โหลดไฟล์วารสารอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งเป็นไฟล์ PDF จากฐานข้อมูลวารสาร (e-Journal) ที่ทาง สวทช. บอกรับเป็นสมาชิก โดยได้ดาวน์โหลดวารสารชื่อ Nature กับ Nature Medicine ปี 2008 และ 2009

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์วารสารอิเล็กทรอนิกส์

 1. เข้าเว็บไซต์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://stks.or.th/th/)
 2. คลิกเข้าไปที่ลิงค์ของ e-Journal (http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=549&Itemid=77) ในส่วนของ “เฉพาะบุคลากร”
 3. เข้าไปในหน้า e-Journal จะเจอรายชื่อวารสารทั้งหมดเรียงตามตัวอักษร ให้คลิกเลือกวารสารชื่อเรื่องที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดวารสารอิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Nature
 4. คลิกเข้าไปจะลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของฐานข้อมูล
 5. คลิกที่ปกวารสาร (ทางเว็บไซต์จะนำปกวารสารเล่มใหม่ล่าสุดมาขึ้นแสดงแล้วให้คลิกลิงค์ไปยังวารสารฉบับย้อนหลังอื่นๆได้)
 6. จากนั้นเลือกเมนู Archive จะแสดงวารสารทุกฉบับ ของแต่ละปีเรียงตามเดือน

 7. คลิกเลือกเล่มที่ต้องการ
 8. เข้าไปจะเจอบทความทุกบทความในวารสารเล่มนั้น ให้คลิกเลือก PDF ไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ Full Text
 9. การตั้งชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้ตั้งชื่อดังนี้ ชื่อวารสาร-Volume -Number-ลำดับที่ (วัน เดือน ปี) เช่น Nature-472-7341-01 (7May2011)
 10. กรณีที่ในหน้านั้นมีหลายบทความ ให้ดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว และนับข้ามลำดับที่นั้นไป เช่น
  Nature-472-7341-01 (7May2011)
  Nature-472-7341-02 (7May2011)
  Nature-472-7341-03 (7May2011)<– ลำดับที่ 3 หายไป เพราะในหน้าสองมีบทความอยู่ 2 บทความ จึงดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว
  Nature-472-7341-04 (7May2011)

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ของ สวทช.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: