RSS

ห้องสมุดกลาง สวทช. อาคารเนคเทค

22 Mar

วันที่ : 22 มี.ค. 2554
เวลา : 14.30-15.30
สถานที่ : ห้องสมุดกลาง สวทช. อาคารเนคเทค
ผู้ฝึกงาน :
วารี ฉายาประจักษ์กุล และ ไอลดา จิตจะกูล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC – National Electronics and Computer Technology Center) เป็นหน่วยงานย่อยของ สวทช. ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และมุ่งการวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้วิชาการระดับนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเวทีที่นานาชาติยอมรับ

ห้องสมุดกลาง สวทช. อาคารเนคเทคจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 และเน้นเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาการ และคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งห้องสมุดบริเวณเนคเทคต้องใช้บัตรพนักงานถึงจะเข้าใช้บริการได้ หากเป็นบุคคลภายนอกต้องกดกริ่งเรียกให้บรรณารักษ์ปลดล็อกประตูให้

สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เนคเทคใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทางเนคเทคพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งใช้งานง่ายและมีโมดูลครอบคลุม โมดูลที่ใช้งานหลักๆคือ

  • โมดูลการยืม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิยืมคือเฉพาะพนักงานเนคเทคเท่านั้น
    • ยืมหนังสือ ใช้เลขทะเบียนในการยืม
    • ยืมวารสาร ใช้เลข vol. กับ number เช่น V10N112
  • โมดูลการคืน การคืนจะใช้วิธีการคีย์เลขบาร์โค้ดเข้าระบบ
  • โมดูลรายการคงค้าง ใช้ตรวจสอบหนังสือที่มีกำหนดส่งคืนในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ห้องสมุดเนคเทคยังมีการจัดการภายในห้องสมุดที่แตกต่างไปจากห้องสมุดกลาง สวทช. (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพราะห้องสมุดเนคเทคใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ ระบบ LC และใช้สัญลักษณ์แถบสีช่วยในการจำแนกหมวดหมู่

การขึ้นชั้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเนคเทค

เมื่อได้รับหนังสือคืนมายังห้องสมุดแล้ว ต้องหาใบ due date ที่มีเลขทะเบียนตรงกันมาสอดไว้ก่อนนำไปขึ้นชั้น (มีใบ due date สองใบ เก็บไว้ที่ห้องสมุด 1 ใบ และที่ผู้ใช้อีก 1 ใบ โดยจะพิมพ์เลขทะเบียนไว้ที่มุมบนขวา)

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เนคเทคพัฒนาขึ้นเอง ชื่อ Lib NECTEC Digital R1.0

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: