RSS

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

22 Mar


วันที่ : 22 มี.ค. 2554
เวลา : 15.30-16.30
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จประพาสประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและทรงโปรดหนังสือสะสมของ Mr. Moe Myint ซึ่งเป็นหนังสือโบราณและหนังสือหายาก จึงทรงมีพระราชดำริให้ถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากนี้ ทางสวทช. จึงได้ร่วมกับบริษัทเอทิซนำเครื่องสแกนหนังสือไปติดตั้งที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อถวายงานเป็นระยะเวลา 16 เดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

ภาพ : DIgital Library ที่ทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

“ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งกับ ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้นำเรื่องมาปรึกษากับคณะทำงาน สวทช. ทั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมากรมราชองครักษ์จึงได้ประสานงานผ่านสถานทูตประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อติดต่อกับ Mr. Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่าเจ้าของหนังสือ ในการให้เข้าไปดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก วารสาร และหนังสือพิมพ์เก่าที่ทาง Mr. Moe Myint เก็บรักษาไว้ที่บ้าน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งส่งมอบให้กับหอสมุดแห่งชาติของประเทศสหภาพพม่าและของประเทศไทย รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าต่อไป โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 16 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2552 – เดือนมีนาคม 2554 …” (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554)

สำหรับเครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ บุ๊คไดรฟ์ นี้มีลักษณะเด่นคือ เป็นเครื่องสแกนที่มีลักษณะเป็นแบบ V-Shape ที่สามารถนำหนังสือมาวางเพื่อถ่ายสำเนาได้ตามลักษณะทางกายภาพของหนังสือเช่น เดียวกับเวลาเปิดอ่าน ทำให้สามารถรักษาสภาพของหนังสือได้ดี รวมถึงสามารถสแกนไฟล์ภาพจากหน้าหนังสือได้อย่างครบถ้วน ไม่มีส่วนใดขาดหาย (http://atiz.com/th ,2554)

BookDrive

ภาพ :เครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ATIZ (รูปจาก http://www.ATIZ.com, 2554)

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– เอกสารเกี่ยวกับโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– Digital Library ของโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– เว็บไซต์ของ สวทช. เกี่ยวกับโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (http://www.nstda.or.th/royal-project/1270-myanmar-digitization )
– เว็บไซต์ของบริษัท ATIZ เกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (http://atiz.com/th)

 

Tags: , , , ,

One response to “โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

 1. อังสนา ธงไชย

  05/04/2011 at 09:21

  เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านที่จะได้รับความรู้เพิ่ม ควรเพิ่มเติม เช่น
  1. ทำ link ไปยังรายละเอียดโครงการ ถ้ามี ภาพเครื่องสแกน ความสามารถของเครื่องสแกนที่เรียนรู้ ขั้นตอนการสแกน
  2. ทำ link เอกสารเกี่ยวกับโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่าตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถ้ามี
  3. รายละเอียด และ link ห้องสมุดดิจิทัลของ UNESCO

  เพื่อเพิ่มคุณค่าของ blog

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: