RSS

งานบริการยืม – คืน

22 Mar


วันที่ : 22 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-12.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : ไอลดา  จิตจะกูล

บริการใช้ห้องสมุด เป็นบริการหลักบริการหนึ่งของงานบริการความรู้และห้องสมุด ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ซึ่งประกอบด้วยบริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร CD-Rom และบริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด รวมถึงบริการพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ วารสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดสูงสุด งานบริการความรู้และห้องสมุด จึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริการยืม-คืน เป็นบริการพื้นฐานที่ต้องมีในห้องสมุด เพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศนั้นไปศึกษาค้นคว้านอกห้องสมุดได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. บริการแนะนำ ตอบคำถาม บริการห้องสมุด

 • บริการสืบค้นข้อมูล
  ทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลมีจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งผู้ใช้ต้องลงชื่อใช้บริการ โดยเขียนชื่อและเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบฟอร์มการใช้บริการ สำหรับผู้ที่นำโน้ตบุ๊คมาเองจะมีบริการ NSTDA WiFi สำหรับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการของ STKS จะทำการสืบค้นผ่าน NSTDA ONLINE LIBRARY ซึ่งเป็นหน้าจอ OPAC  โดยมีการค้นแบบป้อนคำค้น หรือ Basic Search และแบบ Advanced Search ทำให้สามารถค้นได้ทั้งหนังสือและดรรชนีวารสารในครั้งเดียว

 • บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภายในประเทศ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลวิจัยประเทศไทย และฐานข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะภายใน สวทช.
 • ระเบียบการให้บริการ
  • ระยะเวลาในการยืม
   – หนังสือและสื่อประเภทต่างๆ สามารถยืมได้ 2 สัปดาห์
   – วารสาร หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ  สามารถยืมได้ 1 สัปดาห์
   – สามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
  • จำนวนทรัพยากรสารสนเทศในการยืม
   ผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้ไม่เกินครั้งละ 5 เล่ม
  • อัตราค่าปรับ
   5 บาท ต่อเล่ม ต่อวัน (ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์)
  • ผู้มีสิทธิยืม
   – บุคลากรสังกัด สวทช.
   – บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   – บุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ STKS
   – ผู้มีแบบฟอร์ม การยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด (Inter library loan)
   – พนักงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

2. ระบบห้องสมุด
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ในการจัดการงานห้องสมุด

3. การให้บริการ

 • บริการยืมหนังสือ
  1. เข้าหน้าจอ Koha > Circulation module > กรอกรหัสพนักงาน > สแกน 2D Barcode หนังสือเข้าไปในระบบ
  2. ประทับตราวันที่ยืม และ วันที่คืน
  3. บันทึกรายละเอียดการยืมลงในแบบฟอร์มยืม-คืนและให้ผู้ใช้บริการเซ็นรับทราบเพื่อนำไปจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อไป
  4. บันทึกการยืมใน OpenOffice.org Calc เพื่อจัดทำรายงานต่อไป (เนื่องจาก Report module ใน Koha กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา)
 • บริการยืมวารสาร
  – บันทึกข้อมูลวารสารลงในแบบฟอร์มการยืมวารสาร
  – วารสารจะไม่ติด 2D Barcode เนื่องจากจะไม่นำข้อมูลวารสารเข้าในระบบ Koha)
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  ผู้ที่มีแบบฟอร์มยืม-คืน ระหว่างห้องสมุดต้องมีลายเซ็นบรรณารักษ์ยืนยันการเป็นพนักงานหรือนักศึกษาจากหน่วยงานอื่น จึงจะสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บริการคืน
  เข้าหน้าจอ Koha > Return แล้วดำเนินการสแกน 2D Barcode หนังสือเข้าไปในระบบ จากนั้นจึงบันทึกการคืนใน OpenOffice.org Calc เพื่อจัดทำรายงานต่อไป
 • บริการจอง
  ใช้ OpenOffice.org Calc ในการจัดทำรายการจอง โดยจะกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยืมคนล่าสุด ผู้จอง และกำหนดที่จะได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามลำดับ ซึ่งหนังสือที่ถูกจองส่วนใหญ่คือหนังสือแนะนำ บรรณารักษ์สามารถตรวจสอบการจองได้จาก
  • myLibrary เพื่อตรวจสอบประวัติการยืมคืนที่หน้าจอ OPAC แต่ไม่เปิดให้บริการเพื่อรักษาความลับของผู้ใช้
  • เข้าหน้าจอ admin ในระบบ Koha เพื่อตรวจสอบรายการยืมได้โดยเข้าไปที่ “ค้นหารายการยืม” แล้วกรอกข้อมูลชื่อหนังสือ
 • บริการทวงถาม
  บรรณารักษ์จะทำการโทรแจ้งหรือส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ที่มีทรัพยากรใกล้ถึงกำหนดส่ง โดยจะทำการโทรแจ้งเตือนผู้ใช้ล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงกำหนดส่ง และจะแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ไปยังผู้ใช้ก่อนกำหนดส่ง 1 วัน

4. ระบบประเมินความพึงพอใจ (ICS System Internal Customer Satisfaction)
เป็นระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการของ สวทช. ซึ่งจะทำการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง และจะทำการรายงานผลเป็นแต่ละไตรมาสก่อนจะนำไปจัดทำเป็นรายปีต่อไป สำหรับงานบริการความรู้และห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทำการประเมินเฉพาะบริการยืมเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้บริการผู้ใช้ 5 เล่ม ภายใน 1 นาที ทั้งนี้จะประเมินว่าผู้ใช้ 1 คน ยืมไปกี่เล่ม กี่ครั้ง โดยจะนำข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ใช้มาบริการมารวมกัน แล้วทุกสิ้นเดือนจะนำข้อมูลนั้นเข้าไปกรอกในระบบ แล้วดำเนินการประเมินในเดือนถัดไป

วิธีการทำระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ของ สวทช.
1. เข้าไปที่ http://www2.mtec.or.th/icsnstda/
2. login รหัสพนักงาน
3. คลิกที่เมนู “บันทึกการปฏิบัติการ” แล้วกรอกรายละเอียดดังนี้

– หน่วยงาน กรอก “งานบริการความรู้และห้องสมุด”
– กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน กรอก “ให้บริการผู้ใช้ 5 เล่ม ภายใน 1 นาที”
– รายละเอียดงาน กรอกข้อมูลการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ STKS เช่น “บริการยืมหนังสือเดือนเมษายน 2554 คือ ชื่อหนังสือเล่มที่ 1, 2,3 …, ฯลฯ”
– ผู้ใช้บริการ กรอกชื่อผู้ใช้บริการตามศูนย์ฯ
– ผู้ให้บริการ กรอกชื่อพนักงาน STKS ผู้ให้บริการ โดยสามารถกรอกชื่อพนักงานได้มากกว่า 1 คน

4. หลังจากกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ให้ประเมินความพึงพอใจต่อไป โดยจะมีลิงค์หน้าประเมินแนบไปกับอีเมล

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
– ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ของ สวทช.

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: