RSS

โครงการประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 Mar

วันที่ : 22 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-12.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : ไอลดา  จิตจะกูล

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดกลางของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งให้บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งจากองค์ความรู้ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น และ จากบริการต่างๆของห้องสมุด รวมถึงบริการผ่านฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้บริการ และผลงานของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก สวทช. เพื่อให้มีการเข้าใช้บริการ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์แหล่งความรู้และบริการต่างๆขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน บริการและกิจกรรมของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.เพื่อ กระตุ้นให้บุคลากร สวทช. และบุคคลภายนอก เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์
–  ออกบูธประชาสัมพันธ์บริการ และผลงานของ STKS ตามกิจกรรมต่างๆ ของทาง สวทช. และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. งานประชุมวิชาการของห้องสมุดต่างๆ เป็นต้น
–  ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ใน สวทช. ผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ STKS
–  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริการ และผลงานของ STKS เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
–  พัฒนาห้องสมุดชุมชนรวมทั้งบริจาคหนังสือ
–  บริการ STKS Delivery & Book drop
–  บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เช่น บริการการตอบคำถาม
–  นิทรรศการตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– เอกสารโครงการประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: